Millenniumgemeenten

160 millennium gemeenten

Wat is er zo nieuw aan de Global Goals?

Eind september hebben alle leden van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Global Goals for Sustainable Development aangenomen. 17 doelen die de wereld in 2030 een stuk beter moeten maken dan nu het geval is. De Global Goals, of Werelddoelen, zijn de opvolger van de Millenniumdoelen waar vanaf 2000 tot nu – 2015 – aan gewerkt is. Wat is er zo nieuw aan de Global Goals? En wat hebben Nederlandse gemeenten met ze te maken?

Afgelopen zomer waren er heftige rellen in de Haagse Schilderswijk. Aanleiding was het gebruiken van een nekklem bij een arrestatie die de arrestant met de dood moest bekopen. Rellen naar aanleiding van politieoptreden waren eerder al te zien in de Verenigde Staten, in Ferguson, New York, Baltimore. Los van de feitelijke omstandigheden of de beoordeling van het politieoptreden, speelde er telkens iets anders mee. Het ging om een gevoel, bij een deel van de inwoners van de stad, er niet echt bij te horen. Omdat het slachtoffer in Den Haag Arubaan was, werd verondersteld dat het om meer ging dan een betreurenswaardig incident. Zo ontstaat het beeld van een verdeelde stad; verdeeld tussen hen die zich er thuis voelen en zich gezien weten en zij die zich buiten gesloten en afzijdig voelen. Dat kan tot een uitbarsting leiden; een rel kan zich snel aandienen.

Het gevoel een burger te zijn die niet meetelt, komt ook in Mexico Stad en in Khartoem voor, stelt Ingeborg Denissen werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, uit eigen ervaring in een blog post met als titel Inclusive cities are safer cities – for everyone. Want daar gaat het om. In steden waar iedereen zich betrokken en gezien voelt, heerst voor iedereen meer veiligheid. Het streven naar ‘inclusieve steden’ is één van de onlangs door de Verenigde Naties vastgestelde Global Goals. Het is het 11e doel dat stelt dat steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam gemaakt moeten worden. Hoe groter het gevoel er bij te horen bij alle inwoners, des te veiliger zal de stad of het dorp zijn. Een mooi streven om de komende 15 jaar aan te werken; en dat in de hele wereld.

Dat is een opvallend kenmerk van de Global Goals: overal in de wereld moet er aan gewerkt worden. Het is niet, zoals bij de Millenniumdoelen, een aangelegenheid van arme landen waar naar ontwikkeling gestreefd werd. Het gaat ook om wonen en leven in Goes, Leerdam, Osnabrück, Bogota, Accra en Lanzhou. Geen stad of dorp in de wereld is uitgezonderd.

Het gaat dan ook om doelen die de héle wereld raken. Het is naast het uitbannen van armoede, ook toegang tot gezondheidszorg en onderwijs, verstandige economische groei; het is ook duurzaam consumeren, het tegengaan van klimaatverandering en het vestigen van een rechtstaat.

Wat hebben gemeenten nu met de Global Goals te maken, behalve ervoor te zorgen dat ze zelf inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam moeten worden? Het antwoord is eenvoudig: heel veel. De vele onderwerpen die met de Global Goals te maken hebben, zijn in heel veel gevallen ook aangelegenheden van gemeenten. Ze hebben er verstand van of het is onderdeel van hun dagelijkse praktijk of zou dat in elk geval moeten zijn. Het is dus mogelijk kennis in te zetten om de doelen te realiseren of om juist kennis van anderen te verkrijgen omdat anders de doelen niet gehaald zullen worden. Het gaat dan – en dat is geen uitputtende lijst - om zaken als riolering, afvalwater, efficiënt energiegebruik, bestrijden van jeugdwerkeloosheid, lokale economische groei, migratie, betaalbare huisvesting, ruimtelijke planning, hergebruik van afval, voorkomen van rampen als gevolg van de klimaatwijziging, besturen zonder corruptie of omkoping en lokale belastingheffing om het halen van alle doelen te kunnen financieren.

Het is een veelheid aan onderwerpen, die te groeperen zijn rond vijf kernthema’s; het gaat om people, prosperity, planet, peace en partnership. Dat laatste speelt bij bijna elke Global Goal; alleen door samenwerking tussen mensen, tussen instellingen, tussen landen, maar evengoed door samenwerking tussen steden en dorpen kunnen de doelen gerealiseerd worden. Het motto is dat iedereen van elkaar kan en ook zal moeten leren.

 

 

De Global Goals for Sustainable Development

De Global Goals for Sustainable Development, ook wel bekend als de SUSTAINBLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) (MILLENNIUM) GEMEENTEN EN DE POST-2015 AGENDA

De Millenniumdoelen (MDGs) lopen eind 2015 af. Het bundelen van krachten rondom een gezamenlijke ontwikkelingsagenda gericht op armoedebestrijding heeft veel opgeleverd. Maar de wereld draait door, niet alle doelen zijn bereikt en er liggen weer nieuwe uitdagingen in het verschiet. De Verenigde Naties zijn in 2012 een wereldwijd consultatieproces gestart voor het opstellen van een post-2015 agenda. Met een groot scala aan stakeholders wordt gewerkt aan een nieuwe road map naar een nieuwe, bredere set van gezamenlijke doelen: de zogeheten Sustainable Development Goals (SDGs). Ook gemeenten spelen hierin een belangrijke rol. De contouren van de nieuwe mondiale agenda beginnen zich al duidelijk af te tekenen, een 17-tal doelen zijn onlangs aan de VN-lidstaten voorgelegd. Wat betekenen deze voor lokale overheden? Waar liggen aanknopingspunten voor Nederlandse (Millennium) gemeenten om op de post-2015 agenda in te haken?

In 2011 passeerde de wereldbevolking de grens van 7 miljard. Dat zijn maar liefst 9x zoveel mensen als de geschatte 800 miljoen die er rond 1750, aan het begin van de industriële revolutie, rondliepen. En de verwachting is dat de groei voorlopig doorzet, rond 2100 leven er mogelijk 12 miljard mensen op aarde.  Mensen met de ambitie van een waardig bestaan, voor zichzelf en voor hun kinderen en kleinkinderen. “Sustainability calls for a decent standard of living for everyone without compromising the needs of future generations.”

Mede dankzij de Millennium Gemeente campagne zijn deze doelen in Nederland goed bekend. In veel gemeenten zetten mensen zich in om lokaal een steentje bij te dragen aan de realisatie van deze internationale afspraken.  Met de resultaten en lessen van de Millenniumdoelen als uitgangspunt wordt met verenigde krachten aan een nieuwe mondiale ontwikkelings-agenda gewerkt: de zogeheten Post-2015 agenda. Het wordt meer dan voorheen erkend dat lokale overheden een sleutelrol spelen in de realisatie van de internationale ontwikkelingsagenda. Veel ontwikkelingsambities vragen om een vertaling in lokale plannen en diensten, lokaal draagvlak en leiderschap, en voldoende mate van coördinatie en coherentie tussen de verschillende beleidsniveaus. En dat geldt niet alleen voor ontwikkelingslanden, de toekomstige ontwikkelingsagenda wordt universeel en toepasbaar op alle landen.

Millenniumdoelen afbeelding

Van MDGs naar SDGs
In tegenstelling tot de ontwikkeling van de Millenniumdoelen, waar de vertaalslag naar lokale agenda’s in feite achteraf gebeurde, werd de post-2015 agenda opgebouwd via een wereldwijd, multi-stakeholder consultatieproces. Gemeenten zijn hier direct of indirect via UCLG  en partners vanaf het prille begin bij betrokken geweest. In juni 2012 is als resultaat van de 3e wereldtop over Duurzame Ontwikkeling, beter bekend als Rio+20, besloten dat de Millennium Ontwikkelingsdoelen na 2015 een vervolg krijgen in de vorm van een bredere set van ‘Sustainable Development Goals’ (SDGs). Dit betekent dat de agenda’s met betrekking tot armoedebestrijding en het bevorderen van duurzame ontwikkelingen in elkaar worden geschoven. Gemeenten waren naast maatschappelijke groeperingen en het bedrijfsleven opvallend goed vertegenwoordigd in Rio+20. Voor het opstellen van de nieuwe doelen is onder auspiciën van de VN een intergouvernementele ‘Open Working Group’ in het leven geroepen die als richtlijn mee kreeg: actiegericht, beknopt, eenvoudig communiceerbaar, beperkt in aantal, inspirerend, globaal van aard, en vooral: universeel toepasbaar voor alle lidstaten waarbij rekening gehouden moet worden met de verschillen in nationale realiteit, capaciteiten en ontwikkelingsniveaus. Bovendien geldt dat nationaal beleid en prioriteiten gerespecteerd moeten worden.

taskforce

Contouren post-2015 agenda
De post-2015 ontwikkelingsagenda is gestoeld op de bekende drie pijlers van duurzame ontwikkeling: People, Planet en Profit. Naast de sociale, economische en milieu (ecologische) dimensie is er nog een extra dimensie aan toegevoegd gericht op veiligheid en rechtsorde. Een eerste stevige basis voor de nieuwe agenda werd in 2013 neergelegd door de zogeheten ‘High Level Panel of Eminent Persons’, waar dhr Kadir Tobas, burgemeester van Istanbul en voorzitter van de UCLG onderdeel van uitmaakte. Vervolgens heeft de Open Working Groep op grond van wereldwijde thematische, nationale en regionale consultaties en de input van een groot scala aan stakeholdergroepen een gedegen voorstel uitgewerkt met 17 potentiele doelen en 169 gerelateerde ‘targets’.

Dit voorstel is in september 2014 aan de Algemene Vergadering van de VN voorgelegd en vormde de basis voor een laatste ronde nationale onderhandelingen.

Deze heeft uiteindelijk geleid tot de nieuwe set van Ontwikkelingsdoelen waar alle lidstaten van de Verenigde Naties op 25 september 2015, tijdens de 70e Algemene Ledenvergadering hun handtekening onder hebben gezet!

De uitkomsten van dit traject onderschrijven de belangrijkste uitdagingen voor het implementeren van de SDGs op lokaal niveau en onderbouwen het belang van een ‘urbane SDGs’:

 • Het informeren en betrekken van lokale actoren
 • Decentralisatie, subsidiariteit en goed bestuur
 • Ruimtelijke ordening en stedelijke planning
 • Transparantie en verantwoording afleggen (accountability)
 • Leiderschap en capaciteitsopbouw
 • Financiering van  territoriale en stedelijke ontwikkeling

De Global Taskforce 2016 houdt zich verder bezig met de uitwerking van indicatoren voor het monitoren van vooruitgang met betrekking tot de SDGs. Het High Level Panel heeft een dringende oproep gedaan voor een data revolutie waarmee ontwikkelingen beter gevolgd en bijgestuurd kunnen worden. Deze oproep wordt breed gedragen. GTF2016 kijkt vooral welke informatie op lokaal niveau wenselijk en mogelijk is. Op dit vlak heeft de Nederlandse kennis en ervaring veel te bieden. Zie bijvoorbeeld de portal www.waarstaatjegemeente.nl, www.duurzaamheidsmeter.nl en de ontwikkeling van een VNG Monitor voor de bijdrage van Nederlandse gemeenten aan het Energieakkoord. Bijdragen van Nederlandse bodem

Logo nieuws 17 jan

VNG International heeft in oktober 2014 een enquête met betrekking tot de Post-2015 agenda uitgezet onder Nederlandse (Millennium) Gemeenten. Eenmaal bekend met de voorgestelde doelen ziet een overgrote meerderheid (bijna 80%) kansen om dat wel te doen. Naast SDG 11 zien Nederlandse gemeenten voor zichzelf vooral een rol weggelegd bij de SDGs gericht op duurzame consumptie & productie, toegang tot schone energie, water & sanitatie en het zorgdragen voor meer voedselzekerheid door duurzame landbouw. Van VNG International wordt de volgende ondersteuning verwacht: 

 • Het faciliteren van uitwisseling van kennis en ervaringen tussen (Nederlandse) gemeenten en collegae;
 • Instrumenten om (mogelijke) inspanningen en behaalde resultaten zichtbaar te maken;
 • ondersteuning op het gebied van online communicatie en het organiseren van bijeenkomsten om inwoners bij het internationale beleid te betrekken.

De uitkomsten van de enquête vormen voor VNG International de basis om de opvolger van de succesvolle Millennium Gemeente campagne nader uit te werken. Meer info

Alle informatie over de Millennium Campagne en vervolgstappen is te vinden op de site www.millenniumgemeente.nl Voor het volgen van de internationale discussies met betrekking tot de rol van lokale overheden en de post-2015 ontwikkelingsagenda zijn de volgende websites aan te raden: 

Vng-international@vng.nl www.vng-international.nl

Inspiratie en tips

 

 

Over VNG International

BacoDiscussionsBlob
VNG International is de organisatie voor internationale samenwerking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Alle Nederlandse gemeenten zijn lid van de VNG. Je kunt de rol van de VNG voor gemeenten vergelijken met de rol van de ANWB voor automobilisten of VNO-NCW voor werkgevers: de vereniging zet zich in voor de belangen van haar leden (d.w.z. de gemeenten), zij levert diensten aan die leden zoals adviezen, cursussen en praktische handreikingen en zij creëert platforms waardoor de leden onderling erv aringen kunnen uitwisselen. De VNG bestaat in 2012 100 jaar.

Vanaf eind jaren tachtig ging de VNG ook in andere landen diensten aanbieden. Zij maakt kennis over het lokaal bestuur toegankelijk in landen waar de centrale overheid de macht wil verspreiden over een systeem van goed functionerende, zelfbewuste gemeenten in het hele land. Denk aan landen die net de overgang gemaakt hebben van het communisme of een dictatuur naar een open samenleving of landen met een zwak ontwikkelde economie en overheid. VNG International voert deze opdrachten uit voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Europese Unie, de Wereldbank en andere internationale organisaties. Zij doet dit samen met Nederlandse gemeenten, maar ook met niet-gouvernementele organisaties en het bedrijfsleven.

Elke Nederlandse gemeente heeft te maken met de consequenties van de globalisering. Elke gemeente wil dat haar economie mee gaat in de vaart der volkeren en dat haar samenleving de internationale uitdaging aan kan gaan. Daarom levert de VNG aan Nederlandse gemeenten ook diensten op dit terrein. Voor Millennium Gemeenten zijn dit de diensten rond wereldburgerschap zoals beschreven op deze website en voor alle Nederlandse gemeenten is dit advies over internationaal beleid.

Sinds 2000 wordt de internationale dienstverlening van de VNG uitgevoerd door VNG International.

Voor meer informatie over de dienstverlening van VNG International zie www.vng-international.nl

Partners

De Millennium Gemeente campagne is een campagne van samenwerking. Om tot een campagne te komen van een zo hoog mogelijke kwaliteit werkt VNG International samen met allerlei professionele partners om tot de ontwikkeling en uitvoering van diensten en producten te komen. Hieronder staat het overzicht van de huidige partners van de Millennium Gemeente campagne.

 

framewerk logoFramewerk
Framewerk maakt onafhankelijke films en helpt organisaties visueel te communiceren. Wij doen onderzoek, schrijven scenario’s en concepten en werken deze uit tot audiovisuele producten. Ons werk varieert tussen documentaires, journalistieke reportages, commercials, promo’s en animaties. Binnen de Millennium Gemeente campagne is Framewerk de uitvoerende partij voor het onderwijsprogramma ‘Upload Your World’, de ‘Serious Request Digifette’ en de aanvullende dienst ‘Millennium Gemeente in Beeld’


indexCREM

CREM is een bureau voor duurzame ontwikkeling. Sinds onze oprichting in 1989 zet CREM de uitdagingen waarmee mens, milieu en economie worden geconfronteerd op de kaart en zoekt naar oplossingen. CREM adviseert, onderzoekt, ontwikkelt methodieken en faciliteert diverse processen die bijdragen aan duurzaamheid. CREM werkt in opdracht van het bedrijfsleven, internationale organisaties, de overheid, maatschappelijke organisaties en certificeringsinstellingen.

 

scouting nederland

Scouting Nederland
Scouting is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Scouting staat voor uitdaging! Bij Scouting besteden kinderen  en jongeren op een actieve en uitdagende manier hun vrije tijd in de natuur. Samen met FSC heeft scouting voor scoutinggroepen in  Millennium Gemeenten de FSC Quest ontwikkeld.

 

fsc-logoFSC
De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie die zich inzet voor verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische aspecten die bij bosbeheer horen. FSC heeft dit op een transparante wijze geregeld. Mede hierdoor wordt FSC gesteund door alle grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties. In de vernieuwde Millennium Gemeente campagne werkt FSC Quest samen met scouting Nederland om overal in Millennium Gemeenten jongeren te betrekken bij het verbeteren van het houtgebruik in de eigen omgeving.

 

Debatrix 2466472 2579 imageDebatrix
Debatrix is een internationaal bekroond trainingsbureau op het gebied van overtuigingskracht en debat. Onze experts en gespreksleiders zijn actief over de hele wereld vanuit vestigingen in Nederland, Polen en Turkije. Debatrix verzorgt het Werelddebat op School en de Millennium Gemeente scholieren dag. Hierbij trainen zij raadsleden en scholieren uit Millennium Gemeenten in de kunst van het debatteren.

                        
ETTmediaETT Media
Bij ETT Media is ontwikkelaar van de Millennium Gemeente Krant. Bij ETT Media werken meer dan zestig medewerkers op allerlei gebieden aan uw communicatiemiddel. ETT Media zorgt voor een planning, de teksten, de advertenties, een fraaie opmaak in uw eigen huisstijl en tevens het drukken en verspreiden van uw uitgave.

 

enof communicatie ontwerpEnof
Enof communicatiegroep bestaat uit drie creatieve bureaus en één bedrijf dat bemiddelt in communicatieprofessionals. De bedrijven vullen elkaar aan en werken nauw met elkaar samen. Enof adviseert de campagne op communicatiegebied en heeft onder andere de nieuwe campagnestijl en website ontworpen.

   

Logo Fairtrade GemeenteFairtrade Gemeente
Millennium Gemeenten en Fairtrade Gemeenten sluiten goed op elkaar aan. Voor Millennium Gemeenten die zich willen richten op Millenniumdoel 8, is het worden van een Fairtrade Gemeente natuurlijk een slimme keuze. Andersom kunnen Fairtrade Gemeenten er voor kiezen om na het behalen van hun titel ook werk te maken van andere Millenniumdoelen.

 

OperatiLogo Frisse Pepere Frisse Peper 
Operatie Frisse Peper helpt de Millennium Gemeenten hun achterban in beweging te krijgen. Samen met VNGI zetten ze de millenniumadviseur in en organiseren ze de regionale actiebijeenkomsten. Ze doen dit op een verfrissende wijze, waarin bedrijfskunde, psychologie en kunst gecombineerd worden met de inhoud van de Millennium Gemeente campagne. Naast het ondersteunen van de Millennium Gemeente campagne, ontwikkelt Operatie Frisse Peper ook voor andere organisaties actieprogramma's, verander- en innovatietrajecten. Ze denken mee in de aanpak en helpen bij de praktische uitvoering door bijvoorbeeld meedenksessies, actiebijeenkomsten, trainingen, prikkelende creatieve acties, advies en coaching. Operatie Frisse Peper zet mensen in beweging!

Disclaimer

DISCLAIMER - VRIJWARING

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan VNG International niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. VNG International aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of VNG International. VNG International kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

VNG International kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

VNG International biedt een aantal diensten aan onder de vernieuwde Millennium Gemeente campagne. Deze zijn terug te vinden op www.vng-international.nl Andere op deze site vermelde diensten of producten kunnen niet door VNG International worden gegarandeerd.  Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. VNG International behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. VNG International is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden,indien aanwezig,van de site die u bezoekt.

Privacyverklaring

Privacybeleid VN International

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van VNG International. U dient zich ervan bewust te zijn dat VNG International niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

VNG International respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van VNG International of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van VNG International of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

VNG International
Nassaulaan 12
070-3738401
millenniumgemeente@vng.nl

De Millenniumdoelen

In september 2000 kwamen de wereldleiders in VN-verband bij elkaar voor de zogeheten Millenniumtop. Er werd afgesproken om gezamenlijk te vechten tegen armoede en honger, ongelijkheid tussen man en vrouw, milieuverontreiniging en HIV/AIDS en om in te zetten op verbetering van de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en schoon water. Deze beloften zijn samengevat in de acht Millenniumdoelen. Wanneer je op onderstaande plaatjes klikt, krijg je de acht doelen te zien. Voor meer informatie over de Millenniumdoelen klik hier.

 • doel1

  Doel 1

  De armoede halveren en minder mensen honger

 • doel2

  Doel 2

  Alle jongens en meisjes gaan naar school

 • doel3

  Doel 3

  Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten

 • doel4

  Doel 4

  Kindersterfte is sterk afgenomen

 • doel5

  Doel 5

  Verbetering van de gezondheid van moeders

 • doel6

  Doel 6

  De verspreiding van ziektes als AIDS en malaria is gestopt

 • doel7

  Doel 7

  Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu

 • doel8

  Doel 8

  Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp

Vooruitgang:

De laatste jaren is flinke winst geboekt op millenniumdoel één. Het streven naar een halvering van de armoede is ruimschoots voor de deadline van 2015 behaald. Zo is het percentage mensen dat leeft onder de armoedegrens van 1,25 dollar per dag sinds 1990 met 700 miljoen gedaald naar 1,2 miljard mensen. Volgens de laatste prognoses van de Wereldbank zullen in 2015 nog 970 miljoen mensen op de wereld in extreme armoede leven. Daarnaast zijn de afspraken rondom de toegang tot veilig drinkwater wereldwijd en het verbeteren van de woonomstandigheden in sloppenwijken onder millenniumdoel zeven behaald. Ook is er grote vooruitgang geboekt op millenniumdoel zes (het reduceren van het aantal hiv-infecties en sterfgevallen door tuberculose en malaria).

Aan de andere kant lopen we achter op het bereiken van doel twee (alle kinderen naar de basisschool), doel drie (gelijkheid tussen mannen en vrouwen), doel vijf (daling van de moedersterfte) en doel zeven (toegang tot sanitaire voorzieningen en reductie van CO2-uitstoot). Ook besteden rijke landen aanzienlijk minder dan de afgesproken 0,7 procent van hun BNP aan ontwikkelingssamenwerking (millenniumdoel acht) en zijn er binnen en tussen landen grote verschillen in het behalen van de doelstellingen. Om alle millenniumdoelen vóór 2015 te halen is er nog een enorme inspanning nodig van arme én rijke landen.

Bron: NCDO

Na de Millenniumdoelen:

Tegelijkertijd vindt er op veel verschillende niveaus overleg plaats over de opvolgers van de millenniumdoelen na 2015, de zogenaamde Sustainable Development Goals. Met wie en hoe gaan we deze nieuwe mondiale doelstellingen vormgeven? Hoe kunnen de doelstellingen beter tegemoet komen aan problemen die iedereen op deze wereld, maar vooral ontwikkelingslanden raakt, zoals voedsel- en waterschaarste en milieuproblematiek? Waar de Millenniumdoelen vooral gericht waren op het halveren van armoede in het armste deel van de wereld zijn de nieuwe doelen meer afspraken waar we ons allemaal aan moeten houden om de wereld leefbaar, werkbaar en schoon willen houden.

Op 30 mei 2013 presenteerde het Verenigde Naties High Level Panel haar aanbevelingsrapport voor de ontwikkelingsagenda na 2015. Het Panel heeft haar aanbevelingen gebaseerd op consultaties met verschillende sectoren in alle regio’s wereldwijd. Ook in Nederland vonden consultaties plaats met uiteenlopende groepen, waaronder jongeren, het bedrijfsleven, ontwikkelingsorganisaties en de diaspora. Unilever topman Paul Polman heeft de resultaten van deze consultaties namens Nederland aan het Panel gepresenteerd.

Bron: NCDO

 

Aanmelden en Bestellen

Millennium Gemeente worden is een keuze van de gemeente zelf. Is jouw gemeente nog geen Millennium Gemeente en wil je dat graag anders zien? Zoek dan medestanders en neem contact op met je gemeente. Uiteraard kan VNG International hier hulp bij bieden.

Aanmelden als Millennium Gemeente? Klik hier.

Bestellen materialen of activiteiten? Klik hier

Deurne MG

Teams 2015

Steeds vaker komen lokale initiatieven voort uit de gemeenschap. De gemeente kan op deze dynamiek inspelen door het opzetten van een Team 2015. Is er in jouw gemeente al een Millennium Gemeente werkgroep, platform of andere lokale groep? Dat kan natuurlijk ook! Hiervoor hebben wij dezelfde tips, producten en activiteiten in de aanbieding. 

Wat is een Team 2015?

De Teams 2015 zijn de ruggengraat van de vernieuwde Millennium Gemeente Campagne. Zij mobiliseren de energie van enthousiaste en ondernemende mensen om activiteiten te organiseren die invulling geven aan de Millennium Gemeente Campagne. Teams 2015 bestaan uit jongeren, ondernemers, prominenten, betrokken burgers en medewerkers van gemeenten. Dankzij de Teams 2015 worden de lokale campagnes zichtbaar. Zo kan elke participerende Millennium Gemeente een eigen profielpagina maken, die door het Team 2015 bijgehouden wordt. Klik hier voor een voorbeeld uit Utrecht, of hier voor een voorbeeld uit Leerdam. 

Gemeente is partner
De gemeente is een belangrijke partner voor het Team 2015: als (mede)initiatiefnemer, als deelnemer (denk bijvoorbeeld aan (Jonge) Raadsleden, ambtenaren of wethouders), of door het bieden van ondersteuning: facilitair, financieel of op het gebied van communicatie. Het Team 2015 kan bijvoorbeeld met de gemeente samenwerken in de organisatie van een jaarlijks terugkerend gezamenlijk Millennium Evenement.

Burgerklankbord
Het Team 2015 kan op haar beurt als burgerklankbord fungeren voor beleidsonderwerpen, zoals de Millennium Gemeente, fair trade, duurzaamheid en burgerparticipatie. VNG International is er om het Team 2015 te ondersteunen. 

De Millennium Gemeenten

Nederland kent op dit moment 160 Millennium Gemeenten. Samen met hun inwoners zetten zij zich in voor de Millenniumdoelen. Hieronder staat een kaart met daarop alle Millennium Gemeenten. Staat jouw gemeente erbij?

Op weg naar de nieuwe doelen!

Allernieuwste logoAfgelopen jaren hebben meer dan 160 gemeenten deelgenomen aan de Millennium Gemeente Campagne. Zij droegen samen met hun inwoners bij aan het behalen van de VN Millenniumdoelen: acht wereldwijde afspraken voor het halveren van de extreme armoede. Dit jaar werken we toe naar een nieuwe periode met nieuwe doelstellingen, om armoede volledig uit de wereld te helpen. 17 nieuwe doelen zijn in het leven geroepen, de ‘Sustainable Development Goals’. Met frisse moed en vanuit lokale kracht gaan we er ook in Nederland voor de doelen te behalen, doe jij met ons mee?

Nieuws

Cofinanciering Activiteiten

VNG International ondersteunt lokale activiteiten. Vraag nu financiering aan!

Heb je een leuk initiatief maar geen budget om een succesvolle activiteit te organiseren? Organiseer jij gastlessen op school over armoede en honger, een veiling voor een goed (Millennium)doel, workshops over duurzaamheid of een informatieavond over Fairtrade, maar heb je niet genoeg budget?

In het kader van de Millennium Gemeente campagne heeft VNG International een cofinancieringfonds voor lokale initiatieven. Dit fonds is breed inzetbaar voor activiteiten georganiseerd door stichtingen, organisaties, scholen, ambtenaren, raadsleden en andere initiatiefnemers uit Millennium Gemeenten of gemeenten met de ambitie om zich in te zetten voor de Millenniumdoelen. 

Hoe werkt het?

Enthousiastelingen (vertegenwoordigd door een rechtspersoon) kunnen zich aanmelden voor een bedrag van maximaal €1000,-. De activiteit die zij wensen te organiseren moet voldoen aan bepaalde voorwaarden, welke beschreven worden in het Aanmeldingsformulier en de Algemene Voorwaarden. Uiteraard is VNG International behulpzaam bij het opstellen van geschikte activiteiten, aarzel niet om hierover contact op te nemen! 

Aanmelden

Aanmelden is momenteel mogelijk tot 30 april 2015. Het aanmeldingsformulier kan je opsturen naar millenniumgemeente@vng.nl. VNG International beoordeelt binnen 10 werkdagen of de ingediende voorstellen geschikt zijn voor financiering. Lever je formulier dus op tijd in!

Wanneer een verzoek goedgekeurd wordt, dient een overeenkomst getekend te worden tussen VNG International en de organisatie, vertegenwoordigd door een rechtspersoon (bijvoorbeeld de gemeente of een stichting). Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden Cofinanciering Millennium Gemeente Activiteiten van toepassing. De activiteit dient voor 31 mei 2015 plaats te vinden.

Klik hier voor het Aanmeldingsformulier.

Klik hier om de Algemene Voorwaarden te bekijken.

Klik hier voor het Format Declaratieformulier. 

Nog geen Millennium Gemeente?

Een niet-Millennium Gemeente kan zich met het oog op de cofinanciering uitroepen tot Millennium Gemeente, maar moet hierbij aan aanvullende voorwaarden voldoen. Zie hiervoor de Algemene Voorwaarden Cofinanciering Millennium Gemeente Activiteiten, artikel 2.

Vragen over de aanmeldingsprocedure of advies nodig over activiteiten? Neem contact op met millenniumgemeente@vng.nl 

Voorbeelden van Cofinanciering Activiteiten

Millennium-manifestatie in Hardenberg

Stichting 2015 hield op zaterdag 14 juni een Millennium-manifestatie in het centrum van Hardenberg. Tijdens deze manifestatie konden lokale instellingen en organisaties die zich inzetten voor goede doelen zich presenteren.

Stichting 2015 draagt actief bij aan het realiseren van de Millenniumdoelen op het gebied van armoedebestrijding, kindersterfte en gezondheid, onderwijs, gelijkheid en milieu. De stichting is actief in de gehele gemeente Hardenberg en steunt naast initiatieven van NGO's ook initiatieven van Hardenbergse verenigingen en stichtingen. Om de inwoners van de gemeente Hardenberg bekend te maken met de stichting, werd er op zaterdag 14 juni een Millennium-manifestatie georganiseerd. Deze manifestatie is een platform voor verschillende goede doelen met 25 à 30 kramen.

Leerlingen houden vredesoverleg in Millennium Gemeente Haarlem 

In Millennium Gemeente Haarlem hebben de derde klassers van het Sancta Maria Lyceum vredesonderhandelingen gehouden. Deze leerzame dag werd georganiseerd door Upact, een stichting die jongeren wil laten nadenken over vrede. Door de cofinanciering vanuit de Millennium Gemeente campagne hebben deze leerlingen deel uit kunnen maken van het project "Regel de wereldvrede" van Upact. Lees hier meer over deze Cofinanciering Activiteit. 

Cofin Vredesonderhandelingen Haarlem

Fairtrade Workshop met chocolade en koffie proeverij in Millennium Gemeente Zoetermeer

Wereldwinkel Zoetermeer heeft een workshop over Fairtrade producten georganiseerd. Tijdens deze workshop vertelde wethouder Edo Haan over de Stedenband met Jinotega. Daarnaast sprak de leverancier van Café de Origen over hoe verantwoorde koffie wordt geproduceerd. Ondertussen konden de deelnemers proeven van Fairtrade Chocolade en koffie.

Volg ons op Facebook en Twitter

Nieuwsbrief

meldjeaanvdnieuwsbrief

Volg onze campagne op Twitter

twitterIcon